Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna

Populacja lęgowa gawrona Corvus frugilegusna Warmii i Mazurach

W roku 2017 na Warmii i Mazurach, na obszarze 23 661 km2, zinwentaryzowano 8660 gniazd gawronów Corvus frugilegus w 105 koloniach. Dodatkowo stwierdzono 6 stanowisk liczących 1–2 gniazda. Średnie zagęszczenie kolonii lęgowych wyniosło 0,4 kolonii/100 km2 i 36,6 gniazd/100 km2. Przeciętna wielkość kolonii wynosiła 83,9 gniazda (SD=113,1). Małe kolonie (≤50 gniazd) stanowiły 60,0% (N=63), średnie (51–100 gniazd) 10,5% (N=11), a duże (>100 gniazd) 29,5% (N=31) spośród wszystkich stwierdzonych. Gawrony najczęściej gnieździły się w dużych miastach (55,0%; N=61), mniej powszechnie w mniejszych miastach położonych w wiejskim krajobrazie (18,9%; N=21) i wioskach (17,1%; N=19), a najrzadziej na terenach niezurbanizowanych (9,0%; N=10). Nie odnotowano istotnych różnic w wielkości kolonii w miastach i na wsiach. Drzewa gniazdowe reprezentowane były przez 23 taksony (gatunki lub rodzaje), a ich liczba wynosiła 2224. Drzewa liściaste stanowiły 95,4%, a iglaste 4,3% wszystkich odnotowanych drzew gniazdowych. Porównanie danych o rozmieszczeniu lęgowisk gawrona na tym samym obszarze z lat 1985–1993 z wynikami z roku 2017 wskazuje na zbliżone rozmieszczenie gatunku w regionie w ostatnim trzydziestoleciu, ale wieloletnie obserwacje kilkudziesięciu kolonii lęgowych wskazują na spadek liczebność populacji lęgowej.

Zur Vogelwelt Ospreußens – damals und heute [O awifaunie Prus Wschodnich – dawniej i dzisiaj]

W 2011 roku, w formie niewielkiej książeczki, ukazała się publikacja Zur Vogelwelt Ospreußens – damals und heute [O awifaunie Prus Wschodnich – dawniej i dzisiaj] autorstwa Uwe Alexa...

Rozmieszczenie i liczebność dzięcioła zielonosiwego Picus canus na Wysoczyźnie Elbląskiej i jego ekspansja na Warmii i Mazurach

W latach 2004–2005 badano rozmieszczenie, liczebność i wybiórczość siedliskową dzięcioła zielonosiwego na Wysoczyźnie Elbląskiej (pow. ok. 420 km2) na tle jego ekspansji w regionie warmińsko-mazurskim. Badany obszar jest najbardziej na wschód wysuniętym wzniesieniem morenowym Pobrzeża Południowobałtyckiego. Zalesienie wynosi około 38% powierzchni regionu, z przewagą buczyn. W sezonie 2004 stwierdzono 17–19 par i 17 pojedynczych ptaków, a w 2005 wykryto 18–23 par i 14 os. Liczebność na Wysoczyźnie Elbląskiej oceniono na 25–35 par. Minimalne zagęszczenie wynosiło przynajmniej 6 par/100 km2 powierzchni krajobrazowej i około 16 par/100 km2 powierzchni leśnej. Dzięcioł zielonosiwy najliczniej zasiedlał część północno-zachodnią i wschodnią Wysoczyzny. Preferował zespoły leśne z dominującym bukiem – 87% stanowisk (N=48). Średni wiek drzewostanu dominującego w jego terytoriach wynosił 125 lat (zakres 100–150 lat, N=66). W roku 2004 na Wysoczyźnie Elbląskiej stwierdzono hybryda dzięcioła zielonosiwego i dzięcioła zielonego Picus viridis. Rozprzestrzenianie się dzięcioła zielonosiwego na Warmii i Mazurach oraz na pobliskiej Wysoczyźnie Elbląskiej rozpoczęło się w połowie lat 1990. Jego populacja na Wysoczyźnie Elbląskiej jest jedną z największych w północnej Polsce.

Rębnia częściowa jako element kształtujący populacje drobnych ptaków leśnych

Jednym z działań hodowlanych zmierzających do wytworzenia nowego drzewostanu jest rębnia. Wykonanie rębni częściowej (gniazdowej, smugowej) o małej powierzchni ma szereg zalet, których brak rębniom zupełnym, wielkopowierzchniowym – cięcia mogą w pewnym stopniu przypominać naturalne ubytki drzew. Powstająca mozaika lasów i rębni częściowych oraz porastających je młodników w różnym wieku, może częściowo odwzorowywane naturalne procesy zachodzące w lasach, a tym samym sprzyjające różnorodności gatunkowej ptaków. Otrzymane wyniki badań wskazują, jak zróżnicowany wpływ na poszczególne gatunki ptaków leśnych mają rębnie. Im bardziej urozmaicona struktura przestrzenna, tym więcej gatunków wykorzystujących dany teren. Jednakże różnice pomiędzy rębnią gniazdową i smugową są na tyle duże, że zmiany w rozmieszczeniu ptaków często dotyczą zupełnie innych gatunków.

Cenne gatunki ptaków i znaczenie OSO Natura 2000 Puszcza Borecka

W roku 2011 przeprowadzono inwentaryzację wybranych gatunków ptaków lęgowych w obszarze specjalnej ochrony Natura 2000 Puszcza Borecka (190 km2). Wśród stwierdzonych cennych gatunków wyróżniają się dzięcioły – białogrzbiety Dendrocopos leucotos (12–18 par; 1,3% populacji krajowej; dalej pk), trójpalczasty Picoides tridactylus (1–5 par) i średni D. medius (230–310 par; 1,3% pk) oraz szponiaste - rybołów Pandion haliaetus (2 pary; 6% pk), trzmielojad Pernis apivorus (30–40 par) i orlik krzykliwy Clanga pomarina (20–23 pary). Ponadto istotne wielkości populacji odnotowano w przypadku bociana czarnego Ciconia nigra (10–13 par), jarząbka Tetrastes bonasia (490–750 samców; 3,5% pk), żurawia Grus grus (150–160 par) i samotnika Tringa ochropus (160–280 par; 1,3% pk). Wśród ptaków wodno-błotnych na uwagę zasługuje populacja zielonki Porzana parva, którą oceniono na 25–30 par (1,6% pk). Awifaunę puszczy wyróżniają także liczne populacje muchołówki białoszyjej Ficedula albicollis (150–170 par) i małej F. parva (250–500 par). Puszcza Borecka jest najcenniejszym przyrodniczo obszarem leśnym Warmii i Mazur, o wyjątkowo wysokiej wartości dla ptaków. Ornitologiczna ranga ostoi jest wybitna – mimo bardzo małej powierzchni należy ona do czołówki leśnych obszarów specjalnej ochrony na niżu Polski. Podstawowym warunkiem zachowania walorów ornitologicznych tego obszaru jest odpowiednio prowadzona gospodarka leśna.