Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna

Regulamin

I. Definicje

 1. Warmińsko-Mazurski Region Ornitologiczny – nieformalna organizacja skupiająca ornitologów i miłośników ptaków działających w regionie - w skrócie WMRO.
 2. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z Portalu.
 3. Administrator – oznacza osobę, która zajmuję się weryfikacją danych, nanosi poprawki w bazie danych i utrzymuje regularny kontakt z Użytkownikami.
 4. Regulamin – niniejszy dokument.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Kartoteki Ornitologicznej WMRO.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Poprzez fakt korzystania z Kartoteki Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 4. W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z Kartoteki Ornitologicznej WMRO czy możliwości kontaktu z wydawcą portalu, prosimy o kontakt z administratorem.

 

III. Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Kartoteki Ornitologicznej WMRO w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 2. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści.
 3. Użytkownik przekazując swoje dane nie traci prawa do nich i może dowolnie je wykorzystywać.
 4. Użytkownik ma prawo do generowania swoich obserwacji w formie baz danych.

 

IV. Odpowiedzialność WMRO

 1. WMRO nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronie Kartoteki informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
 2. WMRO zastrzega, że korzystanie z Kartoteki odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 3. WMRO nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Kartoteki przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronie Kartoteki sprostają oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
 4. WMRO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Kartoteki.
 5. WMRO nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Kartoteki w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

 

V. Prawa własności intelektualnej

 1. Kartoteka Ornitologiczna WMRO zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i materiały multimedialne.
 2. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, WMRO udostępnia na stronie Kartoteki na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów.
 3. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronie Kartoteki, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone.
 4. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronie Kartoteki  jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).
 5. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Kartoteki w całości lub części i bez uprzedniej pisemnej zgody WMRO poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Użytkownicy udostępniający na stronie Kartoteki treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronie Kartoteki treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
 7. Użytkownicy udostępniający na stronie Kartoteki treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają WMRO niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.

 

VI. Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. W celu uzyskania pełnego dostępu do działu Obserwacje, niezbędne jest dokonanie przez użytkownika rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja umożliwi użytkownikowi dodawanie własnych obserwacji ptaków do bazy danych o rozmieszczeniu gatunków ptaków Warmii i Mazur. Formularz rejestracyjny zawiera kilka kategorii obejmujących między innymi dane osobowe pozwalające na określenie tożsamości użytkownika.
 2. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem formularza rejestracyjnego przetwarzane są w sposób zgodny z zezwoleniem udzielonym przez użytkownika oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników przechowywany jest na serwerze Kartoteki www.ptakiwarmiiimazur.pl w specjalnej strefie, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych założycieli WMRO zajmująca się administracją tej bazy.
 3. Każdy użytkownik, który dokonał rejestracji na Kartotece, ma zapewniony dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
 4. Za pośrednictwem stron Kartoteki ptakiwarmiiimazur.pl gromadzone są dane dotyczące rozmieszczenia i liczebności gatunków ptaków Warmii i Mazur. Dane te, po uprzedniej weryfikacji, mogą być wykorzystywane przez WMRO wyłącznie w celach niekomercyjnych, tj. tworzenia awifaunistycznych i naukowych publikacji elektronicznych i książkowych, jak również w celach służących ochronie przyrody.
 5. Dane o rozmieszczeniu gatunków ptaków, jak i wybrane informacje o obserwatorach dostarczających te dane, takie jak imię i nazwisko są, po uprzedniej weryfikacji, udostępniane na stronie Kartotekil, na co użytkownik wyraża zgodę podczas rejestracji.
 6. Zgromadzone za pośrednictwemKartoteki dane o występowaniu ptaków na Warmii i Mazurach, mogą także zostać opublikowane w wydawnictwach WMRO z podaniem imion i nazwisk obserwatorów. Rejestrując się na stronie Kartoteki ptakiwarmiiimazur.pl i wprowadzając dane dotyczące obserwacji ptaków użytkownik wyraża zgodę na publikację wymienionych powyżej informacji i danych osobowych.
 7. WMRO nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych za pośrednictwem Kartoteki www.ptakiwarmiiimazur.pl danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. WMRO może natomiast ujawniać ogólne zestawienia statystyczne.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. WMRO zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Kartoteki po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Kartoteki.